Ειδοποιήσεις να επιδίδονται πριν από τη θραύση οδών ή το άνοιγμα υπονόμων, κλπ.

38.-(1) Προτού οι ανάδοχοι αρχίσουν να ανοίγουν ή θραύουν οποιαδήποτε οδό, γέφυρα, υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο δίδουν στα πρόσωπα υπό τον έλεγχο ή διεύθυνση των οποίων δυνατό να τελούν αυτά, ή στον υπάλληλο τους, επόπτη, ή άλλο λειτουργό, γραπτή ειδοποίηση περί της πρόθεσης τους, όχι μικρότερη των τριών πλήρων ημερών πριν από την έναρξη τέτοιας εργασίας, εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από μειονεκτήματα σε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές γραμμές ή άλλα έργα, και μετά το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη του έργου, ή μετά που ανέκυψε η αναγκαιότητα για αυτή.

(2) Τοπική αρχή που προτίθεται να ανοίξει ή θραύσει οποιαδήποτε οδό, γέφυρα, υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο πλησίον των εργασιών των αναδόχων δίνει παρόμοια ειδοποίηση στους αναδόχους.