Σχέδια για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

28.-(1) Οι ανάδοχοι, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα διάφορα έργα που αναφέρονται πιο κάτω, υποβάλλουν προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τρία αντίγραφα των αντίστοιχων σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων ως ακολούθως:

(α) σχέδια και σχεδιαγράμματα σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πέντε χιλιάδες τα οποία δείχνουν την τοποθεσία των έργων και τα σύνορα όλης της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας που επηρεάζεται άμεσα από την κατασκευή των έργων·

(β) σχέδια και σχεδιαγράμματα σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πεντακόσια των υδατοφρακτών, υδατοφραγμάτων, αυλακιών, δεξαμενών, υπόγειων διόδων και κύριων έργων·

(γ) σχέδια καλωδίων ή υπέργειων γραμμών για μετάδοση ψηλής τάσης εντός Δημοτικών περιοχών σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς χίλια διακόσια πενήντα·

(δ) σχέδια καλωδίων ή υπέργειων γραμμών για μετάδοση ψηλής τάσης εκτός Δημοτικών περιοχών σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς τριάντα μια χιλιάδες εξακόσια ογδόντα·

(ε) σχέδια και σχεδιαγράμματα εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και σταθμών μετασχηματισμού σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς εκατό·

(στ) σχέδια χαμηλής τάσης συστήματος διανομής σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς χίλια διακόσια πενήντα εντός Δημοτικών περιοχών και σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πέντε χιλιάδες εκτός Δημοτικών περιοχών·

(ζ) σχεδιαγράμματα και σχέδια πασσάλων, προτύπων και δημόσιων λαμπτήρων:

Νοείται ότι αν η έγκριση ή ειδοποίηση ένστασης από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν λαμβάνεται σε σχέση με τα στοιχεία (α), (β) και (γ) του άρθρου αυτού πριν από την παρέλευση τριών μηνών, και σε σχέση με τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (ζ) του άρθρου αυτού πριν από την παρέλευση σαράντα δύο ημερών μετά που αυτά έχουν υποβληθεί σε αυτό, τα πιο πάνω σχέδια θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί και οι ανάδοχοι θα είναι ελεύθεροι να εκτελέσουν τα έργα. Οι διατάξεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τροποποιημένα σχέδια και σχεδιαγράμματα τα οποία οι ανάδοχοι ήθελαν υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε μη έγκρισης ή ένστασης που εγείρεται από αυτό, νοουμένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει την έγκριση ή τη μη έγκριση ή ενστάσεις του σε οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένα σχέδια και σχεδιαγράμματα πριν από την παρέλευση είκοσι οκτώ ημερών στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα στοιχεία (α), (β) και (γ), του άρθρου αυτού και πριν από την παρέλευση είκοσι μιας ημερών στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (ζ), του άρθρου αυτού, από την ημερομηνία που αυτά έχουν υποβληθεί και σε περίπτωση γνωστοποίησης μη γενόμενης εντός των σχετικών περιόδων που αναφέρθηκαν πιο πάνω οι ανάδοχοι θα είναι ελεύθεροι να προχωρήσουν ωσάν να είχε δοθεί η έγκριση.

(2) Οι ανάδοχοι δεν εκτελούν οποιαδήποτε από τα έργα σε σχέση με τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν σχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο εκτός σύμφωνα με τα εγκριμένα σχέδια· και οποιαδήποτε παράβαση των απαιτήσεων του εδαφίου αυτού καθιστά τους αναδόχους υπεύθυνους σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε παράλειψη.

(3) Οι ανάδοχοι με γραπτή αίτηση του Υπουργικού Συμβουλίου μετακινούν οποιαδήποτε έργα που εκτελέστηκαν από αυτούς κατά παράβαση των απαιτήσεων του εδαφίου (2) και παράλειψη εκ μέρους των αναδόχων να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση καθιστά αυτούς υπεύθυνους σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη συνεχίζεται.