Ετοιμασία χάρτη της περιοχής παροχής

29.-(1) Οι κάτοχοι άδειας αμέσως μετά την έναρξη παροχής ενέργειας μεριμνούν ώστε να γίνει χάρτης της περιοχής της παροχής σε κλίμακα όχι μικρότερη από ένα προς διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν η θέση όλων των γραμμών μετάδοσης, και μεριμνούν ώστε να ετοιμαστούν σχέδια της κάθε Δημοτικής περιοχής στην οποία έχουν τοποθετηθεί γραμμές διανομής επί κλίμακας όχι μικρότερης από έναν προς δύο χιλιάδες πεντακόσια τα οποία δείχνουν τη θέση όλων των υπέργειων και υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν το βάθος όλων των υπόγειων γραμμών κάτω από την επιφάνεια, και από καιρό σε καιρό μεριμνούν ώστε να σημειώνονται πάνω σε αυτόν όλες οι επεκτάσεις το ταχύτερο δυνατό μετά την τοποθέτηση των γραμμών.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) [Καταργήθηκε]