Ετοιμασία χάρτη της περιοχής παροχής

29.-(1) Οι ανάδοχοι αμέσως μετά την έναρξη παροχής ενέργειας μεριμνούν ώστε να γίνει χάρτης της περιοχής της παροχής σε κλίμακα όχι μικρότερη από ένα προς διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν η θέση όλων των γραμμών μετάδοσης, και μεριμνούν ώστε να ετοιμαστούν σχέδια της κάθε Δημοτικής περιοχής στην οποία έχουν τοποθετηθεί γραμμές διανομής επί κλίμακας όχι μικρότερης από έναν προς δύο χιλιάδες πεντακόσια τα οποία δείχνουν τη θέση όλων των υπέργειων και υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν το βάθος όλων των υπόγειων γραμμών κάτω από την επιφάνεια, και από καιρό σε καιρό μεριμνούν ώστε να σημειώνονται πάνω σε αυτόν όλες οι επεκτάσεις το ταχύτερο δυνατό μετά την τοποθέτηση των γραμμών.

(2) Κάθε χάρτης ή σχέδιο που έγινε ή διορθώθηκε με τον τρόπο αυτό, ή αντίγραφο αυτού σημειωμένο με την ημερομηνία κατά την οποία αυτό έγινε ή διορθώθηκε για τελευταία φορά με τον τρόπο αυτό, φυλάττεται από τους αναδόχους στα κεντρικά γραφεία τους, και είναι ανοικτό κατά πάντα εύλογο χρόνο προς επιθεώρηση από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, τον Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, το Γενικό Διευθυντή Ταχυδρομείων και από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους δημοτικούς υπαλλήλους. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και ο Δήμος παρέχουν στους αναδόχους έναντι εύλογης επιβάρυνσης αντίγραφα των αναγκαίων χαρτών αν είναι διαθέσιμοι ή ελλείψει τέτοιων χαρτών τότε παρέχουν όλες τις πληροφορίες οι οποίες ήθελαν είναι διαθέσιμες για να καταστεί δυνατή η ετοιμασία τέτοιων χαρτών.

(3) Οι ανάδοχοι, αν απαιτείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, τον Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, ή το Γενικό Διευθυντή των Ταχυδρομείων, παρέχουν αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου χάρτη ή σχεδίου, και αν απαιτείται από Δήμο, προμηθεύουν αυτούς με αντίγραφο των σχεδίων που δείχνουν τις γραμμές διανομής εντός των ορίων τους.