Ειδοποίηση ατυχήματος

27.-(1) Οι κάτοχοι άδειας αποστέλλουν στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας ειδοποίηση για οποιοδήποτε ατύχημα ή έκρηξη ή πυρκαγιά, και επίσης για οποιοδήποτε άλλο ατύχημα τέτοιου είδους που έχει προκαλέσει απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη, η οποία έχει συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος των έργων των κατόχων αδειών ή των κυκλωμάτων τους ή αναφορικά με αυτά τα έργα ή κυκλώματα, και επίσης ειδοποίηση για οποιαδήποτε απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη που προξενήθηκε από οποιοδήποτε τέτοιο ατύχημα. Η ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεγράφημα το συντομότερο δυνατό μετά που συμβαίνει το ατύχημα ή ανάλογα με την περίπτωση μετά που η απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη καθίσταται γνωστή στους κατόχους άδειας.

Αν οι κάτοχοι άδειας παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού υπόκεινται, για κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

(2) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δύναται επίσης, αν θεωρεί αυτό αναγκαίο, να διατάξει οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή να διορίσει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο για να ερευνήσει και να αναφέρει την αιτία οποιουδήποτε ατυχήματος που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, η οποία δυνατό να έχει συμβεί λόγω ή αναφορικά με τα έργα των κατόχων άδειας, είτε λήφθηκε είτε δεν λήφθηκε από τους κατόχους άδειας ειδοποίηση για το ατύχημα, ή ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο και την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις του Νόμου αυτού και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού κατά την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια του κοινού, έχουν τηρηθεί από τους κατόχους άδειας· και πρόσωπο διορισμένο βάσει του άρθρου αυτού, που δεν είναι Επιθεωρητής, έχει για το σκοπό του διορισμού αυτού όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή βάσει του Νόμου αυτού.