Ειδοποίηση ατυχήματος

27.-(1) Οι ανάδοχοι αποστέλλουν στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας ειδοποίηση για οποιοδήποτε ατύχημα ή έκρηξη ή πυρκαγιά, και επίσης για οποιοδήποτε άλλο ατύχημα τέτοιου είδους που έχει προκαλέσει απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη, η οποία έχει συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος των έργων των αναδόχων ή των κυκλωμάτων τους ή αναφορικά με αυτά τα έργα ή κυκλώματα, και επίσης ειδοποίηση για οποιαδήποτε απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη που προξενήθηκε από οποιοδήποτε τέτοιο ατύχημα. Η ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεγράφημα το συντομότερο δυνατό μετά που συμβαίνει το ατύχημα ή ανάλογα με την περίπτωση μετά που η απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη καθίσταται γνωστή στους αναδόχους. Αν το ατύχημα ή απώλεια ζωής συμβεί στα υποστατικά του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, ειδοποίηση αποστέλλεται επίσης στον Επιθεωρητή του Σιδηρόδρομου.

Αν οι ανάδοχοι παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού υπόκεινται, για κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται επίσης, αν θεωρεί αυτό αναγκαίο, να διατάξει οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή να διορίσει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο για να ερευνήσει και να αναφέρει την αιτία οποιουδήποτε ατυχήματος που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, η οποία δυνατό να έχει συμβεί λόγω ή αναφορικά με τα έργα των αναδόχων, είτε λήφθηκε είτε δεν λήφθηκε από τους εργολήπτες ειδοποίηση για το ατύχημα, ή ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο και την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις του Διατάγματος και του Νόμου αυτού και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού κατά την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια του κοινού, έχουν τηρηθεί από τους αναδόχους· και πρόσωπο διορισμένο βάσει του άρθρου αυτού, που δεν είναι Επιθεωρητής, έχει για το σκοπό του διορισμού αυτού όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή βάσει του Νόμου αυτού.