Ανάδοχοι παρέχουν διευκολύνσεις για έλεγχο

26. Οι κάτοχοι άδειας παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις ώστε να κάνουν δυνατή την επιθεώρηση και έλεγχο και τις ενδείξεις και επιθεώρηση των οργάνων και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της άδειας για το σκοπό αυτό· και σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας παραλείψουν να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται σε σχέση με κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.