Ανάδοχοι παρέχουν διευκολύνσεις για έλεγχο

26. Οι ανάδοχοι παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις για την κατάλληλη εκτέλεση του Διατάγματος σε σχέση με την επιθεώρηση και έλεγχο και τις ενδείξεις και επιθεώρηση των οργάνων και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του διατάγματος βάσει του Διατάγματος για το σκοπό αυτό· και σε περίπτωση που οι ανάδοχοι παραλείψουν να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται σε σχέση με κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.