Μετρητές να μη συνδέονται ή αφαιρούνται χωρίς ειδοποίηση

25. Οι ανάδοχοι δεν συνδέουν, εκτός με τη συγκατάθεση του καταναλωτή, οποιοδήποτε μετρητή που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί για  εξακρίβωση της αξίας της παροχής  με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, διαμέσου της οποίας παρέχεται ενέργεια από τους αναδόχους  ή αφαιρούν οποιοδήποτε τέτοιο μετρητή από οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρική γραμμή, εκτός  αν έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον  είκοσι τεσσάρων ωρών περί της πρόθεσής τους  να ενεργήσουν  με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι, αν ο καταναλωτής εγκαταλείψει τα υποστατικά ή σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64, οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν το μετρητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.