Μετρητές να μη συνδέονται ή μετακινούνται χωρίς ειδοποίηση

25. Οι ανάδοχοι δεν συνδέουν, εκτός με τη συγκατάθεση του καταναλωτή οποιοδήποτε μετρητή που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί βάσει του Διατάγματος για εξακρίβωση της αξίας της παροχής με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή διαμέσου της οποίας παρέχεται ενέργεια από τους αναδόχους ή μετακινούν οποιοδήποτε τέτοιο μετρητή από οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρική γραμμή, εκτός αν έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών περί της πρόθεσης τους να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό: Νοείται ότι αν ο καταναλωτής εγκαταλείψει τα υποστατικά, οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να μετακινούν το μετρητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.