Παροχή ενέργειας σε δημόσιους λαμπτήρες

17. [Διαγράφηκε]