Παροχή ενέργειας σε δημόσιους λαμπτήρες

17. Όταν ο Δήμος δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος, οι ανάδοχοι, με τη λήψη εύλογης ειδοποίησης από το Δήμο η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν ενέργεια σε οποιουσδήποτε δημόσιους λαμπτήρες εντός της απόστασης 132 ποδιών από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής των εργοληπτών εντός του οποίου βρίσκονται, εκάστοτε, απαιτείται να συντηρούν παροχή ενέργειας για σκοπούς γενικής παροχής βάσει Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού, να παρέχουν και να συνεχίζουν να παρέχουν ενέργεια στους λαμπτήρες αυτούς σε τέτοιες ποσότητες όπως ο Δήμος δυνατό να απαιτεί να παρέχεται.