Διαιτησία

70. Οποιαδήποτε και κάθε αμφισβήτηση, διαφορά ή ζήτημα το οποίο προκύπτει μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και των αναδόχων όσον αφορά την έννοια, η ισχύ οποιασδήποτε από τις διατάξεις οποιουδήποτε Διατάγματος παραπέμπεται σε διαιτητικό συμβούλιο το οποίο συμβούλιο αποτελείται από ένα διαιτητή που υποδεικνύεται από καθένα από τα μέρη στη διαφορά μαζί με τρίτο διαιτητή που συμφωνείται μεξύ των δύο άλλων διαιτητών, ή σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας από κάποιο αμερόληπτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Γραμματέα του Κράτους:

Νοείται ότι, αν είτε το Υπουργικό Συμβούλιο είτε οι ανάδοχοι απαιτήσουν γραπτώς με τον τρόπο αυτό, ο τρίτος διαιτητής είναι κάποιο πρόσωπο που δεν διαμένει συνήθως στη Δημοκρατία: και Νοείται περαιτέρω ότι όταν διαφορά, αμφισβήτηση ή ζήτημα επί τεχνικού θέματος προκύπτει μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και των αναδόχων το οποίο δεν δύναται να διευθετηθεί με αμοιβαία συμφωνία αυτό με αίτηση των αναδόχων παραπέμπεται σε σύμβουλο μηχανικό ο οποίος εκλέγεται από το Γραμματέα του Κράτους, και του οποίου τα έξοδα πληρώνονται από τους αναδόχους.