Εξουσία απαλλοτρίωσης γαιών, κτιρίων ή δουλείων

8. [Διαγράφηκε]