Εξουσία απαλλοτρίωσης γαιών, κτιρίων ή δουλείων

8. Όταν η αγορά δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στο Διάταγμα να απαλλοτριώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ Νόμου σε σχέση με την απαλλοτρίωση γης, οποιαδήποτε ιδιοκτησία, γη, κτίρια ή δουλείες που απαιτούνται από τους εργολήπτες για την άσκηση των δικαιωμάτων ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το Διάταγμα.