Αποζημίωση λόγω τυχαίας πρόκλησης ζημιάς σε ηλεκτρικές γραμμές

66. Κάθε πρόσωπο το οποίο λόγω αμέλειας ή τυχαίως σπάζει ή προκαλεί ζημιά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, λαμπτήρα ή άλλο έργο που ανήκει στους αναδόχους ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο τους πληρώνει στους αναδόχους το ποσο της ζημιάς που προκλήθηκε το οποίο ανακτάται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.