Ποινή για δόλια χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού των επιχειρήσεων των κατόχων άδειας

65. Κάθε πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή μεριμνά ώστε να τοποθετηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή για να συνδέεται με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή που ανήκει στους κατόχους άδειας  χωρίς τη συγκατάθεση τους, ή δόλια επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μετρητή που ανήκει στους κατόχους άδειας ή το οποίο σε περίπτωση που ο ηλεκτρισμός δεν εξακριβώνεται με μετρητή χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό που παρέχεται από τους κατόχους άδειας με διαφορετικό τρόπο ή σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή για την οποία έχει συμφωνήσει με σύμβαση για να πληρώσει ή διαφορετικά χρησιμοποιεί ακατάλληλα τέτοιο ηλεκτρισμό ή προμηθεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιοδήποτε μέρος του ηλεκτρισμού που παρέχεται σε αυτό, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή στην οποία δυνατό να υπόκειται βάσει οποιουδήποτε άλλου Νόμου πληρώνει στους κατόχους άδειας το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε τέτοιο αδίκημα και επίσης το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής κατά την οποία τέτοια ηλεκτρική γραμμή παραμένει με τον τρόπο αυτό, ή τέτοια υπέρβαση διαπράττεται με τον τρόπο αυτό ή συνεχίζεται, ή τέτοια παροχή παρέχεται.