Αποζημίωση λόγω τυχαίας πρόκλησης ζημιάς σε ηλεκτρικές γραμμές

66. Κάθε πρόσωπο το οποίο λόγω αμέλειας ή τυχαίως σπάζει ή προκαλεί ζημιά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, λαμπτήρα ή άλλο έργο που ανήκει στους αναδόχους, ή στους κατόχους άδειας σε περίπτωση απευθείας γραμμής ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο τους πληρώνει στους αναδόχους ή στους κατόχους άδειας το ποσο της ζημιάς που προκλήθηκε το οποίο ανακτάται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.