Ποινή για δόλια χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού των επιχειρήσεων των αναδόχων

65. Κάθε πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή μεριμνά ώστε να τοποθετηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή για να συγκοινωνεί με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή που ανήκει στους αναδόχους χωρίς τη συγκατάθεση τους, ή δόλια επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μετρητή που ανήκει στους εργολήπτες ή το οποίο σε περίπτωση που ο ηλεκτρισμός δεν εξακριβώνεται με μετρητή χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό που παρέχεται από τους αναδόχους με διαφορετικό τρόπο ή σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή για την οποία έχει συμφωνήσει με σύμβαση για να πληρώσει ή διαφορετικά χρησιμοποιεί ακατάλληλα τέτοιο ηλεκτρισμό ή προμηθεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιοδήποτε μέρος του ηλεκτρισμού που παρέχεται σε αυτό από τους αναδόχους, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή στην οποία δυνατό να υπόκειται βάσει οποιουδήποτε άλλου Νόμου πληρώνει στους αναδόχους το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε τέτοιο αδίκημα και επίσης το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής κατά την οποία τέτοια ηλεκτρική γραμμή παραμένει με τον τρόπο αυτό, ή τέτοια υπέρβαση διαπράττεται με τον τρόπο αυτό ή συνεχίζεται, ή τέτοια παροχή παρέχεται, και οι ανάδοχοι δύνανται να αποκόπτουν τον ηλεκτρισμό από την κατοικία και τα υποστατικά του προσώπου που παρανομεί με τον τρόπο αυτό ανεξάρτητα οποιασδήποτε σύμβασης η οποία δυνατό να έχει συναφθεί προηγουμένως.