Ποινή για βλάβη γραμμών, μετρητών, κλπ.

64.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα, δόλια, ή με υπαίτια αμέλεια βλάπτει ή ανέχεται να βλάπτονται οποιεσδήποτε γραμμές, μετρητής, ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης που χορηγείται από τη ΡΑΕΚ σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ή αλλάζει το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμποδίζει οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας του ηλεκτρισμού που παρέχεται, ή δόλια υπεξαιρεί, καταναλώνει ή χρησιμοποεί ηλεκτρισμό, (χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας για την προστασία των προμηθευτών ή των αναδόχων ή την τιμωρία του παραβάτη) καταβάλλει ως ποινή για κάθε τέτοιο αδίκημα και πληρώνει στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής ποσό που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες· και οποιαδήποτε επηρεαζόμενα πρόσωπα δύνανται επιπρόσθετα με αυτό να ανακτούν το ποσό οποιασδήποτε ζημιάς που υπέστησαν ή που επιδικάστηκε από το Δικαστήριο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα ή δόλια προκάλεσε βλάβη ή επέτρεψε ώστε να υποστούν βλάβη οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές, μετρητής ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής ή άλλαξε το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμπόδισε οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας ηλεκτρισμού που παρέχεται, οι ανάδοχοι ή ο κάτοχος εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής δύνανται επίσης, μεχρις ότου οι γραμμές, ο μετρητής ή τα εξαρτήματα για τα οποία υποβλήθηκε παράπονο διορθωθούν, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού στο πρόσωπο που παρανόμησε με τον τρόπο αυτό αναξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα σύμβαση· και η ύπαρξη τεχνητών μέσων για την πρόκληση τέτοιας μεταβολής ή παρεμπόδισης, ή για την υπεξαίρεση, κατανάλωση ή χρήση ηλεκτρισμού των αναδόχων, όταν τέτοιος μετρητής βρίσκεται υπό τη φύλαξη ή έλεγχο του καταναλωτή, αποτελεί αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση ότι τέτοια μεταβολή, παρεμπόδιση, υπεξαίρεση ή κατανάλωση, ανάλογα με την περίπτωση, έχει προξενηθεί από τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί τέτοιο μετρητή, κακόβουλα ή δόλια, εν γνώσει του και εσκεμμένα.

(2)  Σε περίπτωση που προμηθευτής δεν είναι ανάδοχος, η διακοπή στην παροχή ηλεκτρισμού θα γίνεται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.