Ποινή για βλάβη γραμμών, μετρητών, κλπ.

64. Κάθε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα, δόλια, ή με υπαίτια αμέλεια βλάπτει ή ανέχεται να βλάπτονται οποιεσδήποτε γραμμές, μετρητής, ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή στον κάτοχο άδειας σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ή αλλάζει το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμποδίζει οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας του ηλεκτρισμού που παρέχεται, ή δόλια υπεξαιρεί, καταναλώνει ή χρησιμοποεί ηλεκτρισμό, (χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας για την προστασία των προμηθευτών ή των αναδόχων ή την τιμωρία του παραβάτη) καταβάλλει ως ποινή για κάθε τέτοιο αδίκημα και πληρώνει στους αναδόχους ποσό που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες· και οποιαδήποτε επηρεαζόμενα πρόσωπα δύνανται επιπρόσθετα με αυτό να ανακτούν το ποσό οποιασδήποτε ζημιάς που υπέστησαν ή που επιδικάστηκε από το Δικαστήριο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα ή δόλια προκάλεσε βλάβη ή επέτρεψε ώστε να υποστούν βλάβη οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές, μετρητής ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή άλλαξε το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμπόδισε οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας ηλεκτρισμού που παρέχεται, οι ανάδοχοι δύνανται επίσης, μεχρις ότου οι γραμμές, ο μετρητής ή τα εξαρτήματα για τα οποία υποβλήθηκε παράπονο διορθωθούν, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού στο πρόσωπο που παρανόμησε με τον τρόπο αυτό αναξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα σύμβαση· και η ύπαρξη τεχνητών μέσων για την πρόκληση τέτοιας μεταβολής ή παρεμπόδισης, ή για την υπεξαίρεση, κατανάλωση ή χρήση ηλεκτρισμού των αναδόχων, όταν τέτοιος μετρητής βρίσκεται υπό τη φύλαξη ή έλεγχο του καταναλωτή, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι τέτοια μεταβολή, παρεμπόδιση, υπεξαίρεση ή κατανάλωση, ανάλογα με την περίπτωση, έχει προξενηθεί από τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί τέτοιο μετρητή, δόλια, εν γνώσει του και εσκεμμένα.