Προστασία της Κυβέρνησης και του αδειούχου τηλεγράφου

42.-(1) Καμιά αλλαγή σε οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου δεν γίνεται από τους εργολήπτες εκτός με τη συγκατάθεση της Κυβέρνησης ή του αδειούχου, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι ανάδοχοι κατά την άσκηση των εξουσιών που χορηγούνται από το Νόμο αυτό ή οποιοδήποτε Διάταγμα δεν τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω από το έδαφος είτε κάτω από το έδαφος ή δεν εκτελούν οποιοδήποτε άλλο έργο για την παροχή ηλεκτρισμού διά του οποίου επηρεάζεται ή δυνατό να επηρεάζεται επιβλαβώς οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου· και πριν να τοποθετηθεί οποιαδήποτε τέτοια γραμμή άλλη από γραμμές παροχής σε υποστατικά καταναλωτών, ή εκτελεστεί εργασία, άλλη από επιδιορθώσεις, εντός 33 ποδιών από τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου (άλλη από επιδιορθώσεις και τοποθέτηση γραμμών παροχής στα υποστατικά των καταναλωτών), οι ανάδοχοι και οι αντιπρόσωποι τους, επιπρόσθετα προς τα σχέδια που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 28, υποβάλλουν ταυτόχρονα στην Κυβέρνηση ή αδειούχο τηλεγράφου, ανάλογα με την περίπτωση, δύο αντίγραφα σχεδίων που δείχουν τη θέση των γραμμών που ορίζουν την πορεία και φύση του έργου, περιλαμβανόμενης της διαμέτρου οποιωνδήποτε ηλεκτρικών γραμμών, και οι ανάδοχοι και οι αντιπρόσωποι τους συμμορφώνονται με τέτοιες εύλογες απαιτήσεις, είτε γενικές είτε ειδικές, όπως δυνατό να καθοριστεί από καιρό σε καιρό για το σκοπό της προστασίας οποιωνδήποτε τηλεγραφικών γραμμών της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου από το να επηρεαστούν επιβλαβώς από το εν λόγω έργο.

(3) Αν οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου επηρεάζεται επιβλαβώς από την τοποθέτηση ή λειτουργία των ηλεκτρικών γραμμών ή άλλων έργων των αναδόχων, οι εργολήπτες, στην περίπτωση που τα εργα τους τέθηκαν ή τοποθετήθηκαν μετά την εν λόγω τηλεγραφική γραμμή, πληρώνουν τη δαπάνη όλων αυτών των μετατροπών στις τηλεγραφικές γραμμές της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου όπως δυνατό να είναι αναγκαίες για να επανορθώσουν την επιβλαβή κατάσταση.

(4) Αν οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου επηρεάζεται επιβλαβώς, και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας είναι της γνώμης ότι τέτοια επιβλαβής κατάσταση οφείλεται ή δυνατό να οφείλεται στα έργα των αναδόχων, δύναται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο γραπτώς να εισέλθει σε οποιοδήποτε από τα έργα των αναδόχων οποτεδήποτε όταν παράγεται ηλεκτρική ενάργεια για το σκοπό επιθεώρησης των μηχανημάτων των αναδόχων και της εργασίας αυτών, και οι ανάδοχοι στην παρουσία τέτοιου προσώπου προβαίνουν σε ηλεκτρικές δοκιμές οι οποίες απαιτούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και παρουσιάζουν τα αρχεία που τηρούνται από τους αναδόχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς προς επιθεώρηση από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας:

Νοείται ότι καμιά από τις δοκιμές αυτές δεν απαιτείται να γίνεται αν είναι δυνατό να προκαλέσει αδικαιολόγητη παρέμβαση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

(5) Οποιαδήποτε διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και των αναδόχων ή των αντιπροσώπων τους σε σχέση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβλήθηκαν με τον τρόπο αυτό αποφασίζεται από Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου ο οποίος υποδεικνύεται από τον Αρχιδικαστή για να ενεργεί ως διαιτητής και η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελική.

(6) Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου αυτού ή εσκεμμένης μη συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό από τους αναδόχους ή τους αντιπροσώπους τους, οι ανάδοχοι υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας τέτοια παράβαση ή μη συμμόρφωση εξακολουθεί, ή αν η τηλεγραφική επικοινωνία εσκεμμένα διακόπτεται από αυτούς, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία τέτοια διακοπή εξακολουθεί:

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν υποβάλλει τους αναδόχους ή τους αντιπροσώπους τους σε πρόστιμο, αν ικανοποιήσουν το Δικαστήριο ότι η άμεση εκτέλεση του έργου απαιτείτο για να αποφευχθεί ατύχημα, ή διαφορετικά ήταν έργο έκτακτης ανάγκης, και ότι αυτοί επέδωσαν αμέσως στον λειτουργό που έχει την ευθύνη του τηλεγραφικού γραφείου, του πλησιέστερου προς τον τόπο όπου έγινε το έργο ειδοποίηση της εκτέλεσης αυτού, που να δηλώνει το λόγο για την εκτέλεση αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και απέστειλαν αντίγραφο τέτοιας ειδοποίησης στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Διατάγματος, οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται να διαβιβάζουν οποιοδήποτε τηλεγράφημα, ή να εκτελούν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της λήψης, συλλογής ή παράδοσης τηλεγραφημάτων.