Όροι βάσει των οποίων η παροχή δυνατό να διακοπεί

45.-(1) Αν καταναλωτής χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τύπο λαμπτήρα ή άλλη συσκευή που καταναλώνει ενέργεια ή χρησιμοποιεί την ενέργεια που παρέχεται σε αυτόν από τους εργολήπτες με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμβαίνει αδικαιολόγητα ή αντικανονικά στην ικανοποιητική παροχή ενέργειας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή αν προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εγκατάσταση του χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αναδόχων, ή αν παραλείπει να παράσχει εύλογες διευκολύνσεις για δοκιμή ή επιθεώρηση, ή ανακαλυφθεί διαρροή στα υποστατικά του, ή αν οι ηλεκτρικές γραμμές, εξαρτήματα και συσκευές δεν βρεθούν σε καλή λειτουργία και κατάσταση ή πιθανόν να επηρεάζουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα, ή αν επεμβαίνει στις κύριες ασφάλειες, συσκευές ή σφραγίδες των αναδόχων, ή αν πωλεί ή διαθέτει εμπορικά ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση των αναδόχων, οι ανάδοχοι δύνανται αν θεωρούν κατάλληλο να διακόψουν την παροχή ενέργειας στα υποστατικά αυτά για τόσο χρονικό διάστημα όσο ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος παραλείπει σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα.

(2) Αν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο αμελεί να πληρώνει οποιοδήποτε από τα τέλη ή άλλα ποσά που περιγράφονται στο άρθρο 48(1), οι ανάδοχοι δύνανται να αποκόψουν τέτοια παροχή, και για το σκοπό αυτό δύνανται να κόψουν ή διακόψουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο διαμέσου του οποίου δυνατό να παρέχεται ηλεκτρισμός, και δύνανται, μέχρις ότου τέτοιο τέλος ή άλλο ποσό, αποπληρωθεί μαζί με οποιεσδήποτε δαπάνες που έγιναν από τους αναδόχους κατά την αποκοπή και επανασύνδεση τέτοιας παροχής ηλεκτρισμού, αλλά όχι αργότερα, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού σε τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο.