Όροι βάσει των οποίων η παροχή δυνατό να διακοπεί

45.-(1) Αν καταναλωτής χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τύπο λαμπτήρα ή άλλη συσκευή που καταναλώνει ενέργεια ή χρησιμοποιεί την ενέργεια που παρέχεται σε αυτόν από τους αναδόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμβαίνει αδικαιολόγητα ή αντικανονικά στην ικανοποιητική παροχή ενέργειας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή αν προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εγκατάσταση του χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αναδόχων, ή αν παραλείπει να παράσχει εύλογες διευκολύνσεις για δοκιμή ή επιθεώρηση, ή ανακαλυφθεί διαρροή στα υποστατικά του, ή αν οι ηλεκτρικές γραμμές, εξαρτήματα και συσκευές δεν βρεθούν σε καλή λειτουργία και κατάσταση ή πιθανόν να επηρεάζουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα, ή αν επεμβαίνει στις κύριες ασφάλειες, συσκευές ή σφραγίδες των αναδόχων, ή αν πωλεί ή διαθέτει εμπορικά ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση των αναδόχων, οι ανάδοχοι δύνανται αν θεωρούν κατάλληλο να διακόψουν την παροχή ενέργειας στα υποστατικά αυτά για τόσο χρονικό διάστημα όσο ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος παραλείπει σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα.

(2) Αν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο αμελεί να πληρώνει οποιοδήποτε από τα τέλη ή άλλα ποσά που περιγράφονται στο άρθρο 48(1), οι ανάδοχοι δύνανται να αποκόψουν τέτοια παροχή, και για το σκοπό αυτό δύνανται να αφαιρέσουν ή διακόψουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο διαμέσου του οποίου δυνατό να παρέχεται ηλεκτρισμός, και δύνανται, μέχρις ότου τέτοιο τέλος ή άλλο ποσό, αποπληρωθεί μαζί με οποιεσδήποτε δαπάνες που έγιναν από τους αναδόχους κατά την αφαίρεση ή διακοπή, την αποκοπή και επανασύνδεση τέτοιας παροχής ηλεκτρισμού, αλλά όχι αργότερα, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού σε τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο.