Ποινή για καθυστέρηση αποκατάστασης οδών, κλπ.

36. Αν οι ανάδοχοι ανοίγουν ή θραύουν οποιαδήποτε οδό ή γέφυρα, ή οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο, χωρίς να δώσουν τέτοια ειδοποίηση όπως καθορίζεται ακολούθως, ή με τρόπο διαφορετικό από αυτό ο οποίος έχει εγκριθεί ή αποφασιστεί ή χωρίς να κάνουν τέτοια προσωρινά ή άλλα έργα όταν απαιτείται με τον τρόπο αυτό, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργολήπτες είναι διά του παρόντος εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν τέτοια έργα χωρίς οποιαδήποτε επίβλεψη ή ειδοποίηση, ή αν οι ανάδοχοι καθυστερούν στην αποπεράτωση οποιουδήποτε τέτοιου έργου, ή στην πλήρωση των κενών του εδάφους, ή στην αποκατάσταση και επιδιόρθωση της οδού ή πεζοδρομίου, ή του υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου που ανοίχτηκαν ή θραύστηκαν με τον τρόπο αυτό ή κατά την απομάκρυνση των απορριμάτων που προέκυψαν από αυτά, ή αν αμελούν να μεριμνήσουν ώστε ο τόπος όπου τέτοια οδός ή πεζοδρόμιο έχει θραυστεί να περιφραχτεί και φωτιστεί ή αμελούν να επιδιορθώσουν την οδό ή πεζοδρόμιο για τη περίοδο των τριών μηνών αμέσως μετά που αυτό διορθώθηκε, ή τέτοια περαιτέρω χρονικά διαστήματα όπως προαναφέρθηκε, θα καταβάλλουν ως ποινή στα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση της οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου σε σχέση με την οποία έγινε παράλειψη ποσό που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και θα καταβάλλουν επιπρόσθετο ποσό είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση εξακολουθεί μετά που έχουν λάβει ειδοποίηση για αυτή.