Οδός, κλπ., που θραύεται πρέπει να επαναφέρεται χωρίς καθυστέρηση

35. Όταν οι ανάδοχοι ανοίγουν ή σκάβουν την οδό ή πεζοδρόμιο οποιασδήποτε οδού ή γέφυρας, ή οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο, συμπληρώνουν το συντομότερο δυνατό το έργο για το οποίο γίνεται η εσκαφή, και γεμίζουν το έδαφος και επαναφέρουν αυτό στην προηγούμενη του κατάσταση και διορθώνουν την οδό ή πεζοδρόμιο, ή τον υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο που ανοίχτηκαν ή σκάφτηκαν με τον τρόπο αυτό, προς εύλογη ικανοποίηση των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση αυτών και απομακρύνουν τα απορρίματα που προέκυψαν από αυτά, και πάντοτε, ενώ ανοίγεται ή σκάβεται οποιαδήποτε τέτοια οδός ή πεζοδρόμιο με τον τρόπο αυτό, μεριμνούν ώστε να περιφράσσονται αυτά και μεριμνούν ώστε να τοποθετείται και διατηρείται ικανοποιητικό φως για την προειδοποίηση των διαβατών έναντι ή πλησίον τέτοιας οδού ή πεζοδρομίου όπου αυτά θα ανοίγονται ή σκάβονται κάθε νύκτα κατά τη διάρκεια της οποίας αυτά συνεχίζουν ανοιγμένα ή σκαμμένα· και διατηρούν την οδό ή πεζοδρόμιο το οποίο έχει ανοιχτεί σε καλή κατάσταση για τρεις μήνες μετά την αντικατάσταση και επιδιόρθωση του ίδιου και για τόσο περαιτέρω χρονικό διάστημα, αν υπάρχει, που δεν είναι μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες στο σύνολο, εφόσον το έδαφος που σκάφτηκε με τον τρόπο αυτό εξακολουθεί να υποχωρεί.