Ανάδοχοι επισκευάζουν μετρητές που ενοικιάζουν

23. Οι ανάδοχοι, εκτός αν η συμφωνία για ενοικίαση προνοεί διαφορετικά, συντηρούν πάντοτε, με δικά τους έξοδα, μετρητές και άλλες συσκευές εγγραφής που διατίθενται για ενοικίαση από αυτούς σε καταναλωτή, όσον αφορά φυσική φθορά, σε καλή κατάσταση για ακριβή εγγραφή της αξίας της παροχής, αλλά ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη φροντίδα των οργάνων αυτών και για τα έξοδα για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία άλλη από φυσική φθορά των οργάνων. Σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους των αναδόχων, ενοίκιο για την ενοικίαση της συσκευής δεν επιβάλλεται από τους αναδόχους στον καταναλωτή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που η παράλειψη εξακολουθεί. Οι ανάδοχοι για το σκοπό που αναφέρθηκε πιο πάνω και χωρίς ειδοποίηση στον καταναλωτή έχουν δικαίωμα εισόδου και είναι ελεύθεροι να μετακινούν, ελέγχουν, ερευνούν και αντικαθιστούν οποιοδήποτε τέτοιο μετρητή σε κάθε εύλογο χρόνο.