Εξουσία διάνοιξης οδών, κλπ., υπό επίβλεψη, και για άνοιγμα υπονόμων

33.-(1) Οι ανάδοχοι, που τελούν υπό τέτοια επίβλεψη όπως στο εξής ορίζεται, δύνανται να διανοίγουν και ανασκάπτουν το έδαφος και τα πεζοδρόμια των διαφόρων οδών και γεφυριών εντός της περιοχής παροχής, και δύνανται να ανοίγουν και ανασκάπτουν οποιουσδήποτε υπονόμους, οχετούς ή σήραγγες εντός ή κάτω τέτοιων οδών και γεφυριών και να τοποθετούν, εντός των ιδίων ορίων, ηλεκτρικές γραμμές, γραμμές παροχής και άλλα έργα και, από καιρό σε καιρό, να επιδιορθώνουν, αλλάσσουν ή μετακινούν τα ίδια, και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν δύνανται να μετακινούν και χρησιμοποιούν όλο το χώμα και υλικά εντός και κάτω από τέτοιες οδούς και γεφύρια και δύνανται σε τέτοιες οδούς να ανεγείρουν οποιουσδήποτε στύλους, κολώνες, λαμπτήρες και άλλα έργα και να προβαίνουν σε όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες αυτοί από καιρό σε καιρό θεωρούν αναγκαίες για την παροχή ηλεκτρισμού στους κατοίκους της περιοχής που περιλαμβάνεται εντός των πιο πάνω ορίων, με το να προκαλούν όσον το δυνατό λιγότερη ζημιά κατά την εκτέλεση των εξουσιών που χορηγήθηκαν με το παρόν ή με το Διάταγμα που χορηγήθηκε, και με το να παρέχουν αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά η οποία δυνατόν να γίνει κατά την εκτέλεση τέτοιων εξουσιών, και τηρουμένων τέτοιων Κανονισμών ως ήθελαν καθοριστεί από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Όταν οι ανάδοχοι έχουν ανεγείρει σε οποιαδήποτε οδό οποιουσδήποτε στύλους, κολώνες, λαμπτήρες, ή άλλες εγκαταστάσεις ή τοποθέτησαν ηλεκτρική γραμμή κατά μήκος οποιασδήποτε οδού, ο Έπαρχος δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού, αν απαιτηθεί με τον τρόπο αυτό από οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα, Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή, με γραπτή ειδοποίηση να απαιτήσει από τους αναδόχους να αλλάξουν τη θέση τέτοιων στύλων, κολώνων, λαμπτήρων, άλλων έργων ή ηλεκτρικής γραμμής, τηρουμένων όρων οι οποίοι, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών δυνατό να αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.