Υπάλληλοι να είναι πλήρως προσοντούχοι

69.-(1) Οι ανάδοχοι δεν εργοδοτούν μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή ηλεκτροτεχνίτες σε οποιαδήποτε έργα όπου υπάρχει κίνδυνος εκτός αν τέτοιοι υπάλληλοι είναι προσοντούχοι όπως καθορίζεται:

Νοείται ότι αν οι ανάδοχοι βρίσκουν ότι είναι αναγκαίο να εργοδοτήσουν οποιαδήποτε πρόσωπα άλλα από προσοντούχους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή ηλεκτροτεχνίτες σε έργα όπου υπάρχει κίνδυνος, είναι καθήκον των αναδόχων να εξασφαλίσουν όπως τέτοιοι μη προσοντούχοι υπάλληλοι βρίσκονται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη και έλεγχο προσοντούχου υπαλλήλου, και να λαμβάνουν τέτοιες προφυλάξεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπαλλήλων τους σε όλες τις εύλογες συνθήκες.

(2) Εκτός όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), οι ανάδοχοι δεν εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν εργοδοτείται άμεσα από αυτούς, να λειτουργεί ή επεμβαίνει σε οποιαδήποτε έργα που κανονικά βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αναδόχων. Αν οι ανάδοχοι παραλείπουν να συμμορφωθούν με το άρθρο αυτό υπόκεινται, για κάθε παράλειψη, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο καταναλωτής ή ο κάτοχος υποστατικού στο οποίο έχει εγκατασταθεί από τους αναδόχους αυτόματος διακόπτης, θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τους αναδόχους να λειτουργεί τον εν λόγω αυτόματο διακόπτη με σκοπό τη σύνδεση ή αποσύνδεση της εγκατάστασης του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2).