Δικαίωμα εισόδου

68. Επιθεωρητής που ορίζεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων έχει το δικαίωμα πρόσβασης κάθε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε από τα υποστατικά των κατόχων άδειας για το σκοπό εξακρίβωσης αν οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, και έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για δοκιμή της ακρίβειας μετρητών ή άλλων εργαλείων.