Ανάθεση εργασίας

69.-(1) Οι κάτοχοι άδειας δεν θα αναθέτουν εργασία σε μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή ηλεκτροτεχνίτες σε οποιαδήποτε έργα όπου υπάρχει κίνδυνος εκτός αν τα πρόσωπα αυτά κατέχουν τα απαραίτητα από τον παρόντα Νόμο πιστοποιητικά:

Νοείται ότι, αν οι κάτοχοι άδειας θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να αναθέτουν εργασία σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά παρέκκλιση της πιο πάνω υποχρέωσης, έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούμενα για την εργασία πιστοποιητικά, βρίσκονται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη και τον έλεγχο προσώπων  που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά και να λαμβάνουν τέτοιες προφυλάξεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού σε όλες τις προβλεπτές συνθήκες.

(2)  Εκτός όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), οι ανάδοχοι δεν εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν εργοδοτείται άμεσα από αυτούς να λειτουργεί οποιοδήποτε μέρος του συστήματος που ανήκει στους αναδόχους.  Αν οι ανάδοχοι παραλείπουν να συμμορφωθούν με το άρθρο αυτό υπόκεινται, για κάθε παράλειψη, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατον είκοσι πέντε λίρες.

(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο καταναλωτής ή ο κάτοχος υποστατικού στο οποίο έχει εγκατασταθεί από τους κατόχους άδειας αυτόματος διακόπτης χαμηλής τάσης,  θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τους αναδόχους να λειτουργεί τον εν λόγω αυτόματο διακόπτη με σκοπό τη σύνδεση ή αποσύνδεση της εγκατάστασής του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2).