Δικαίωμα εισόδου

68. Επιθεωρητής που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα πρόσβασης κάθε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε από τα υποστατικά των αναδόχων για το σκοπό εξακρίβωσης αν οι διατάξεις του Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού εφαρμόζονται, και έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για δοκιμή της ακρίβειας μετρητών ή άλλων εργαλείων.