Ασφάλεια για πληρωμή

47.-(1) Οι ανάδοχοι δύνανται, πριν εκτελέσουν την αναγκαία εργασία για τη σύνδεση οποιωνδήποτε υποστατικών με τους κύριους αγωγούς διανομής ή οποτεδήποτε μετά που έχουν προβεί σε παροχή ενέργειας σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά, με γραπτή ειδοποίηση να απαιτούν όπως ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος των υποστατικών αυτών, εντός επτά ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, δώσει σε αυτούς ασφάλεια για την πληρωμή όλων των χρημάτων τα οποία δυνατόν να καταστούν οφειλόμενα σε αυτούς σε σχέση με την παροχή, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν έχει δώσει ακόμα την ασφάλεια αυτή, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ασφάλεια που δόθηκε κατέστη άκυρη ή ανεπαρκής, και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τέτοιος ιδιοκτήτης ή κάτοχος παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της ειδοποίησης, οι ανάδοχοι δύνανται, αν θεωρούν κατάλληλο, να αρνηθούν να παράσχουν ενέργεια για τα υποστατικά εφόσον η παράλειψη εξακολουθεί.

(2) Οι ανάδοχοι πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δυνατό να καθορίζεται επί όλων των χρημάτων που κατατίθενται σε αυτούς υπό μορφή ασφάλειας βάσει του άρθρου αυτού.