Διαφορές ως προς τη μεταβολή πίεσης

59. Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ οποιουδήποτε καταναλωτή και των αναδόχων σε σχέση με την τάση ή τη μεταβολή της τάσης στα υποστατικά του καταναλωτή η διαφορά αυτή θα αποφασίζεται με αίτηση εκάτερου μέρους, από Επιθεωρητή, με την πληρωμή καθορισμένου τέλους. Αν η μεταβολή της τάσης βρεθεί από αυτόν ότι είναι εντός των καθορισμένων ορίων, τα έξοδα της επιθεώρησης βαρύνουν των καταναλωτή, και αν τα πράγματα έχουν διαφορετικά βαρύνουν τους αναδόχους και αυτοί λαμβάνουν άμεσα διαβήματα για να συμμορφωθούν με τους Κανονισμούς και αν παραλείψουν να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό εντός εικοσιτεσσάρων ωρών μετά που έχει επιδοθεί σε αυτούς ειδοποίηση για το σκοπό αυτό από τον Επιθεωρητή υπόκεινται σε ποινή είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα τέτοιας παράλειψης.