Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από Δήμους, εταιρείες, κλπ., διαφορετικά παρά βάσει σύμβασης

72. [Διαγράφηκε]