Σημείωση
52 του Ν.85(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.85(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 85(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με  την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.