Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από εταιρείες, κλπ., βάσει σύμβασης

71. [Διαγράφηκε]