Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από εταιρείες, κλπ., βάσει σύμβασης

71.-(1) Όταν οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού ασχολείται με την παραγωγή, μετάδοση, διαβίβαση, διανομή, πώληση ή παροχή ενέργειας βάσει ή δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας που συνάφθηκε από τέτοια εταιρεία ή πρόσωπο με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο, αν υποβλήθηκε γραπτή αίτηση σε αυτό, για το σκοπό αυτό, από τέτοια εταιρεία ή πρόσωπο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού, χορηγεί σε τέτοια εταιρεία ή πρόσωπο Διάταγμα βάσει του άρθρου 4.

(2) Διάταγμα που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1)-

(α) εξαιρεί τους αναδόχους στους οποίους το Διάταγμα αναφέρεται από τέτοιες διατάξεις του Νόμου αυτού και των οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού οι οποίοι είναι αντίθετοι προς τους όρους ή προϋποθέσεις της σύμβασης ή συμφωνίας τέτοιων εργοληπτών εκτός από τέτοιες διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού όπως φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι αναγκαίοι για τέτοιους αναδόχους για να συμμορφώνονται με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα έργα τους δεν είναι ανασφαλή ή επικίνδυνα, ή κατασκευαστικά ή μηχανικά ελαττωματικά ή ακατάλληλα για την επαρκή πραγμάτωση των σκοπών για τους οποίους τέτοια έργα προορίζονται βάσει τέτοιου συμβολαίου ή συμφωνίας͘ και

(β) δύναται, επιπρόσθετα προς τις εξαιρέσεις στις οποίες η παράγραφος (α) αναφέρεται, να εξαιρεί περαιτέρω τέτοιους εργολήπτες από οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να οριστεί στο Διάταγμα͘ και

(γ) δεν διαλαμβάνει, εκτός κατά την έκταση που αυτό δυνατό να είναι αναγκαίο για το σκοπό όπως διασφαλιστεί ότι τα έργα των αναδόχων δεν είναι ανασφαλή ή επικίνδυνα, ή κατασκευαστικά ή μηχανικά ελαττωματικά ή ακατάλληλα για την επαρκή πραγμάτωση των σκοπών για τους οποίους τέτοια έργα προορίζονται βάσει τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, οποιουσδήποτε περιορισμούς ή διατάξεις βάσει του άρθρου 7, οι οποίες είναι αντίθετες προς τους όρους της σύμβασης ή συμφωνίας των αναδόχων στους οποίους το Διάταγμα αναφέρεται.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να μεταβάλλει, προσθέτει ή ανακαλεί οποιεσδήποτε από τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).