Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από Δήμους, εταιρείες, κλπ., διαφορετικά παρά βάσει σύμβασης

72. Αν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο (άλλο από εταιρεία ή πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71), το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού ασχολείται, με την παραγωγή, μετάδοση, διαβίβαση, διανομή, πώληση ή παροχή ενέργειας, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού υποβάλει γραπτή αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για Διάταγμα βάσει του άρθρου 4, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά τη χορήγηση του Διατάγματος σε τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο βάσει του άρθρου 4 να εξαιρεί τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο από όλες ή από οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου αυτού ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει αυτού, και για τέτοιαν περίοδο που δυνατό να ορίζεται στο Διάταγμα.