Όροι ως προς την επίβλεψη για θραύση οδών

34. Καμιά οδός, γέφυρα, υπόνομος, οχετός ή υπόγεια δίοδος, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν ανοίγεται ή θραύεται εκτός υπό την επίβλεψη των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση αυτών ή του υπαλλήλου τους, και σύμφωνα με τέτοιο σχέδιο όπως ήθελε εγκριθεί από τέτοια πρόσωπα ή από τον υπάλληλο τους, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τέτοιο σχέδιο, τότε σύμφωνα με τέτοιο σχέδιο όπως ήθελε αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο δύναται, με αίτηση των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση, ή του υπαλλήλου τους, να απαιτήσει από τους εργολήπτες να κάνουν τέτοια προσωρινά ή άλλα έργα όπως οι αιτητές ήθελαν θεωρήσει αναγκαία για προστασία έναντι οποιασδήποτε διακοπής του αποχετευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οποιωνδήποτε έργων τα οποία επεμβαίνουν στον υπόνομο ή οχετό:

Νοείται πάντοτε ότι αν τα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση παραλείψουν να παραστούν κατά το χρόνο που ορίστηκε για το άνοιγμα οποιασδήποτε τέτοιας οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου, μετά που έχουν λάβει ειδοποίηση περί της πρόθεσης των εργοληπτών, ή δεν προτείνουν οποιοδήποτε σχέδιο για το σκάψιμο ή άνοιγμα αυτών, ή αρνούνται ή αμελούν να επιβλέψουν το έργο, οι ανάδοχοι δύνανται να εκτελέσουν το έργο που ορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση χωρίς την επίβλεψη τέτοιων προσώπων ή υπαλλήλου τους.