Ανάδοχοι να προμηθεύουν όργανα καταγραφής και άλλα όργανα

22. Οι ανάδοχοι φυλάσσουν και συντηρούν σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση κατάλληλα και σωστά όργανα για καταγραφή της μεταβολής της πίεσης και για όλους τους άλλους σκοπούς οι οποίοι ήθελαν οριστεί στους Κανονισμούς. Αυτοί φυλάσσουν επίσης και συντηρούν μια ή περισσότερες σειρές φορητών οργάνων για έλεγχο της απομόνωσης των κύριων αγωγών διανομής και των καλωδίων των υποστατικών των καταναλωτών και τα όργανα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας από καιρό σε καιρό.