Άδειες διόδου σε γη

31.-(1) Οι ανάδοχοι δύνανται να τοποθετήσουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω είτε κάτω από το έδαφος διαμέσου οποιασδήποτε γης, άλλης από γη καλυμμένη με οικοδομές νοείται ότι πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής διαμέσου οποιασδήποτε γης οι ανάδοχοι επιδίδουν στον ιδιοκτήτη και κάτοχο της γης, ή αν ο ιδιοκτήτης και κάτοχος δεν είναι γνωστοί, αναρτούν στη γη μέσω πίνακα ειδοποιήσεων, ειδοποίηση περί της πρόθεσης τους μαζί με περιγραφή των γραμμών που υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν· και αν εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά την επίδοση ή ανάρτηση της ειδοποίησης ο ιδιοκτήτης και κάτοχος παραλείψουν να δώσουν τη συγκατάθεση τους ή να επισυνάψουν στη συγκατάθεση τους οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις στους οποίους οι ανάδοχοι ενίστανται, ο Έπαρχος δύναται να δώσει τη συγκατάθεση του για την τοποθέτηση τέτοιων γραμμών, είτε άνευ όρων ή υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θεωρεί δίκαιο.

(2) Καμιά διάταξη στο προηγούμενο εδάφιο δεν εξουσιοδοτεί ή παρέχει τη δυνατότητα στους αναδόχους να κατασκευάζουν ή τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλα έργα εντός, διαμέσου ή αντίθετα προς οποιαδήποτε οικοδομή ή σε οποιαδήποτε γη που είναι καλυμμένη με οικοδομές, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και κατόχου αυτών, νοουμένου ότι οποιοδήποτε στήριγμα υπέργειας γραμμής ή οποιοδήποτε υποστήριγμα ή ορθοστάτης που απαιτούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της εξασφάλισης της υποστήριξης υπέργειας γραμμής δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή με τη συγκατάθεση του Επάρχου αν κατά τη γνώμη του ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος παράλογα αρνούνται τη συγκατάθεση τους, και ο Έπαρχος ορίζει το ποσό της αποζημίωσης ή του ετήσιου ενοικίου ή και των δύο, τα οποία πληρώνονται από τους αναδόχους στον ιδιοκτήτη και κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) αν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιασδήποτε γης επί της οποίας έχει τοποθετηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή απαιτεί να αλλαχτεί η θέση της ηλεκτρικής αυτής γραμμής, ο Έπαρχος δύναται με γραπτή ειδοποίηση, να απαιτήσει από τους αναδόχους να μεταβάλουν τη θέση της ηλεκτρικής γραμμής τηρουμένων των όρων οι οποίοι, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών, δυνατό να αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο η απόφαση του οποίου είναι τελική.

(4) Αν καταβλήθηκε αποζημίωση σε σχέση με την τοποθέτηση οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής διαμέσου οποιασδήποτε γης στο πρόσωπο που απαιτεί όπως η θέση τέτοιας γραμμής αλλαχτεί ή στον προκάτοχο του στον τίτλο τέτοιο πρόσωπο θα προσφέρει στους αναδόχους το ποσό που είναι αναγκαίο ώστε να καταβληθούν τα έξοδα της μετακίνησης ή αλλαγής και καμιά περαιτέρω ή άλλη αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργολήπτες σε σχέση με τέτοια μετακίνηση ή αλλαγή:

Νοείται ότι όταν οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρική γραμμή έχει κατασκευαστεί για περίοδο μεγαλύτερη από πέντε χρόνια και κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου η θέση της γραμμής προκαλεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία ή καθυστερημένη ανάπτυξη το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει από ποιους και με ποιες αναλογίες θα καταβληθούν τα έξοδα της μετακίνησης ή αλλαγής και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτό είναι τελική.

(5) Οι ανάδοχοι δύνανται να αποκόπτουν ή μετακινούν πάνω σε κάθε πλευρά οποιασδήποτε προτιθέμενης ή υφιστάμενης ηλεκτρικής γραμμής όλα τα δένδρα και θάμνους που δυνατό να παρεμποδίζουν ή ενδέχεται να παρεμποδίζουν την κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής.