Ανώτατες τιμές

54. Οι τιμές που χρεώνονται από τους αναδόχους για ενέργεια που προμηθεύεται από αυτούς δεν υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται για το σκοπό αυτό στο Διάταγμα, ή σε περίπτωση μεθόδου χρέωσης που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο τέτοια τιμή όπως αυτό αποφασίζει κατά την έγκριση της μεθόδου:

Νοείται ότι οι ανάδοχοι δύνανται οποτεδήποτε μετά την εκπνοή της περιόδου που ορίζεται στο Διάταγμα, να υποβάλουν παραστάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι τιμές ή μέθοδοι χρέωσης που αναφέρονται στο Διάταγμα ή εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να τροποποιηθούν, και το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τέτοια έρευνα όπως δυνατόν να θεωρεί κατάλληλη, δύναται να εκδώσει Διάταγμα που να μεταβάλλει τις τιμές ή μεθόδους χρέωσης ή που να αντικαθιστά άλλες τιμές ή μεθόδους χρέωσης αντί αυτών, και οι τιμές ή μέθοδοι χρέωσης που μεταβλήθηκαν ή αντικατεστάθηκαν με τον τρόπο αυτό θα ισχύουν από ή μετά από τέτοια ημέρα ως δυνατόν να αναφέρεται στο Διάταγμα ως να είχαν αναφερθεί στο αρχικό Διάταγμα:

Νοείται επίσης ότι οι τιμές και μέθοδοι χρέωσης που ισχύουν εκάστοτε δύνανται να τροποποιηθούν κατά παρόμοιον τρόπο οποτεδήποτε μετά την εκπνοή οποιασδήποτε ή κάθε περιόδου που ορίζεται στο Διάταγμα.