Εξουσία χορήγησης διαταγμάτων

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί Διάταγμα που να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο να παρέχει ή παράγει ηλεκτρισμό για οποιουσδήποτε δημόσιους και ιδιωτικούς σκοπούς εντός οποιασδήποτε περιοχής που ορίζεται στο Διάταγμα και που ονομάζεται η περιοχή παροχής, και δύναται να χορηγεί Διάταγμα σε οποιοδήποτε Δήμο που να τον εξουσιοδοτεί να παρέχει ηλεκτρισμό για παρόμοιο σκοπό εντός της περιοχής του Δήμου ή εντός τέτοιας έκτασης της περιοχής του Δήμου όπως δυνατό να οριστεί στο Διάταγμα, και περαιτέρω, δύναται να χορηγεί διάταγμα που να εξουσιοδοτεί μεταβίβαση της χαμηλής έντασης συστήματος διανομής που βρίσκεται εντός της περιοχής του Δήμου το οποίο ανήκει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο να γίνει στο Δήμο ή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο στο οποίο δυνατό να παραχωρηθεί άδεια από το Δήμο για να παρέχει ενέργεια εντός της περιοχής του Δήμου, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ των μερών και με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται πάντοτε ότι οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα δύναται να προνοεί όπως η εταιρεία ή πρόσωπο το οποίο έχει μεταβιβάσει το χαμηλής έντασης σύστημα διανομής δυνατόν παρ’ όλα αυτά να είναι ελεύθερο να παρέχει ηλεκτρισμό σε ιδιώτες καταναλωτές εντός της περιοχής.