Εξουσία εκχώρησης εξουσιών..

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκχωρεί σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή πρόσωπο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και διακριτικές εξουσίες που παραχωρήθηκαν σε αυτό βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Το πρόσωπο στο οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να εκχωρήσει τις εξουσίες του δεν ευθύνεται προσωπικά για ή σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, ζήτημα ή πράγμα που εκτελέστηκε, έγινε ή παραλείφθηκε βάσει ή αναφορικά με οποιοδήποτε Διάταγμα.