Λογαριασμοί

30.-(1) Οι ανάδοχοι υποβάλλουν κατά ή πριν από την ημέρα που καθορίζεται από τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού ετήσια κατάσταση των λογαριασμών της επιχείρησης μέχρι ημερομηνίας που θα καθοριστεί. Τέτοια κατάσταση είναι σύμφωνα με τον τύπο και περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες και δημοσιεύεται με τέτοιο τρόπο όπως δυνατό να καθορίζεται από καιρό σε καιρό.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ελεγκτές για να εξετάζουν τους λογαριασμούς και τα βιβλία των αναδόχων, και οι ανάδοχοι για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας εξέτασης, παρέχουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους ελεγκτές αυτούς και όταν απαιτείται από τους ελεγκτές να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό παρουσιάζουν σε αυτούς όλα τα βιβλία και έγγραφα υπό την κατοχή ή έλεγχο τους.

(3) Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη αυτή εξακολουθεί.