Ποινή για παράλειψη παροχής

18. Όταν οι ανάδοχοι παραλείπουν να παρέχουν ενέργεια σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού, υπόκεινται σε τέτοιες ποινές όπως καθορίζονται:

Νοείται ότι οι ποινές που επιβάλλονται σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν συνολικά, σχετικά με οποιαδήποτε παράλειψη που δεν είναι εσκεμμένη παράλειψη από μέρους των αναδόχων, το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα͘ και νοείται ότι οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν την παροχή ενέργειας για μικρές περιόδους όταν απαιτείται για επιθεώρηση ή επισκευή ή για την κατασκευή νέων συνδέσεων με την επίδοση, εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ειδοποίησης είκοσι τεσσάρων ωρών στους καταναλωτές των οποίων η παροχή ηλεκτρισμού προτίθεται να ανασταλεί͘ και νοείται επίσης ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή αναφορικά με οποιαδήποτε παράλειψη αν το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι η παράλειψη οφειλόταν σε αναπόφευκτο ατύχημα ή ανωτέρα βία, πόλεμο, Κυβερνητική πράξη, πολιτική αναταραχή, απεργίες ή δολιοφθορά, ή ήταν τέτοιας ελαφράς ή ασήμαντης σημασίας ώστε δεν επηρεάζει ουσιαστικά την αξία της παροχής. Οι ανάδοχοι δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπόχρεοι να πληρώνουν αποζημίωση για απώλειες, ζημιά ή ενόχληση που προκαλείται σε οποιοδήποτε καταναλωτή λόγω οποιασδήποτε αναστολής, διακοπής ή μη συνέχισης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που προξενήθηκε από ατύχημα στους κύριους αγωγούς, μηχανήματα ή άλλες συσκευές, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εργοληπτών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν προέρχεται από την αμέλεια ή εσκεμμένη κακή διαγωγή των αναδόχων ή των υπαλλήλων τους.