Περιορισμός διατάγματος

7. Το Διάταγμα δύναται να υπόκειται μεταξύ άλλων πραγμάτων σε οποιουσδήποτε ή σε όλους τους πιο κάτω περιορισμούς, και δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή:

(α) για τη σειρά και τον τρόπο με τον οποίο τα έργα εκτελούνται και την περίοδο εντός της οποίας κάθε μέρος των έργων ολοκληρώνεται και τους όρους για την εξασφάλιση της δέουσας εκτέλεσης του έργου͘

(β) για την περίοδο για την οποία και τους όρους υπό τους οποίους το Διάταγμα χορηγείται, περιλαμβανόμενων των όρων και προϋποθέσεων υπό τους οποίους η επιχείρηση παραχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη λήξη της ορισμένης περιόδου, και τις διατάξεις για την παράταση ή ανανέωση του Διατάγματος και τους όρους που συνάπτονται σε αυτό͘

(γ) για την άσκηση από το Υπουργικό Συμβούλιο τέτοιας οικονομικής και τεχνικής εποπτείας επί των έργων της επιχείρησης όπως δυνατό να είναι αναγκαίο για το σκοπό της εξασφάλισης δέουσας και κατάλληλης λειτουργίας του Διατάγματος͘

(δ) για τον περιορισμό των κερδών της επιχείρησης και για τον παραμερισμό τέτοιων ποσών για χρεολύσιο, απόσβεση και απόθεμα που δυνατό να οριστεί͘

(ε) για την αγορά της επιχείρησης από το Υπουργικό Συμβούλιο σε ορισμένες περιόδους κατά τη διάρκεια ισχύος του Διατάγματος και για τους όρους υπό τους οποίους γίνεται η αγορά͘

(στ) για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων βάσει του Διατάγματος σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους των αναδόχων εφαρμογής των διατάξεων του Διατάγματος ή σε περίπτωση αφερεγγυότητας τους και για την ενδεχόμενη διαδικασία͘

(ζ) για ανάκληση του Διατάγματος όταν οι ανάδοχοι παραλέιπουν ή είναι αφερέγγυοι ή υποβάλλουν αίτηση για ανάκληση, ή όταν τα έργα δεν εκτελούνται͘ και για τη διαδιακασία σε περίπτωση ανάκλησης͘

(η) για τα ανώτατα τέλη που επιβάλλονται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή, το σύστημα και τον τρόπο παροχής και ποινές για παράλειψη παροχής.