Καμιά ηλεκτρική εγκατάσταση δεν τοποθετείται χωρίς άδεια

9.-(1) Κανένα πρόσωπο άλλο από τους αναδόχους δεν τοποθετεί, επεκτείνει ή συντηρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση για την παραγωγή, παροχή, διανομή ή πώληση ενέργειας παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην άδεια που κατά πρώτο λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, και σε ποινή είκοσι πέντε λιρών την ημέρα και η εγκατάσταση που τοποθετήθηκε, επεκτάθηκε ή συντηρήθηκε κατά παράβαση δύναται να μετακινηθεί με διάταγμα του Δικαστηρίου.