Εξουσία διορισμού Ηλεκτρολόγων Επιθεωρητών

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Ηλεκτρολόγο Επιθεωρητή βάσει του Νόμου αυτού (που στο εξής αναφέρεται ως “Επιθεωρητής”) και δύναται να καθορίζει το σκοπό των καθηκόντων του και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια καθήκοντα εκτελούνται.